ARCHÍV

Návštevy
Celkom1058392
Mesiac3523
Dnes13
Online4
JÚN 2016
PLÁNOVANIE
Plány 2015/2016Dieťa - zázrak života7.6.2016
KNIŽNICA
3. POÉZIATešíme sa do školy20.6.2016
INTERAKTÍVNA TABUĽA
ACTIVINSPIRE
- Zásobník prac.zošitov
*
Indiánske leto
Píšeme a maľujeme
*
1.6.2016
1.6.2016
ZDRAVIE A POHYB
ZDRAVIE A ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL
- Nebezpečné predmety a situácie
*
Bezpečné leto
*
12.6.2016
KNIŽNICA
ŠKOLSKÉ VZDELÁVACIE PROGRAMYZAVÁDZANIE iŠVP V MŠ DO PRAXE1.6.2016
ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ
ZÁKLADY ETIKETY
- Pravidlá správania
*
Spoločenské správanie
*
1.6.2016
GEOGRAFIA OKOLIA
- Prírodné krásy regiónu
*
Krajina okolo nás
*
3.6.2016
ĽUDIA V BLÍZKOM I ŠIRŠOM OKOLÍ
- Moja rodina
*
Deň otcov
*
6.6.2016
ĽUDIA V BLÍZKOM I ŠIRŠOM OKOLÍ
- Deti a škola
Tešíme sa do školy20.6.2016
ČLOVEK A PRÍRODA
ŽIVOČÍCHY
- Vtáky
*
Hniezdo vtáčikov
*
1.6.2016
ČLOVEK
- Ľudské telo a jeho funkcie
*
Kvapka krvi v srdiečku
*
13.6.2016
FOTOALBUM
PRACOVNÉ LISTY
- 43 Grafomotorika
*
Grafomotorické aktivity 1 - 60
Farebné cesty
*
12.6.2016
15.6.2016
ZAHRAJME SA SPOLU
- 203 Spoločenské hry
Dovolenka12.6.2016
OMAĽOVANKY
- 267 Učíme sa kresliť
Sliepka, Kačiatko, Húska, Tučniak, Vtáčik13.6.2016

 

LETNÉ ZVYKY A TRADÍCIE

Prepáčte, ale tento článok je len pre registrovaných užívateľov.


 

Deti a ich sviatok

Prepáčte, ale tento článok je len pre registrovaných užívateľov.


 

Prepáčte, ale tento článok je len pre registrovaných užívateľov.


 

Prepáčte, ale tento článok je len pre registrovaných užívateľov.


 

MÁJ 2016

Konkrétne úlohy rezortu školstva na tento rok

27.05.2016
„Predloženie novely zákona, ktorou sa od septembra zvýšia platy pedagogickým a odborným zamestnancom v regionálnom školstve a platy vysokoškolským učiteľom, či zavedenie výnimky pre zachovanie málotriedok boli prvé úlohy, ktoré sme v započatej reforme školstva už zrealizovali“, povedal minister školstva Peter Plavčan pred začiatkom predstavenia konkrétneho balíka úloh, ktoré má rezort v pláne zrealizovať ešte v tomto roku.
Definitívny zoznam úloh rezort uzavrel na základe minulotýždňových okrúhlych stolov i v spolupráci s poradným tímom ministra. Ten je zložený zo siedmich dlhoročne uznávaných odborníkov z oblasti regionálneho a vysokého školstva.
Zoznam obsahuje 38 úloh z oblasti regionálneho školstva, 24 úloh z oblasti vysokého školstva a 5 úloh z oblasti podpory národnostných menšín.
Do oblasti regionálneho školstva pribudla úloha súvisiaca so zabezpečením finančných prostriedkov na zvýšenie platov pedagogických a odborných zamestnancov v regionálnom školstve od 1. 1. 2017. Vysoké školstvo má vo finálnom zozname úloh dve nové, a to zvýšenie platov vysokoškolských učiteľov od 1. 1. 2017 a financovanie kontinuálneho prístupu k elektronickým vedeckým databázam.
Najdôležitejšou úlohou ministerstva v oblasti školstva v roku 2016 je vypracovanie Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania, ktorý bude pokrývať dlhodobé zámery a ciele SR v celej škále výchovy a vzdelávania v 10-ročnom výhľade. Na verejnú diskusiu bude návrh programu predložený 1. decembra 2016.
„Pred nami sú náročné mesiace, aby sme do konca tohto roka splnili ďalšie naplánované úlohy. Preto by som sa chcel poďakovať zamestnancom rezortu školstva za ich aktívnu prácu na tejto reforme i partnerom, ktorí si sadli za rokovací stôl“, uviedol Peter Plavčan.
Podrobný zoznam konkrétnych úloh (vrátane úloh súvisiacich s tvorbou Národného programu výchovy a vzdelávania), ktorými sa budú napĺňať tézy programového vyhlásenia vlády, spolu s doplňujúcimi informáciami, bude uvedený na webovom sídle ministerstva školstva. Zoznam nebude zahŕňať úlohy rezortu vykonávané v rámci bežnej agendy.

KONKRÉTNE ÚLOHY MŠVV a Š SR

Zdroj: http://www.minedu.sk/konkretne-ulohy-rezortu-skolstva-na-tento-rok/

 

SPRÁVA

z výsledkov vyhodnocovania autoevaluačných správ materských škôl zapojených v pilotnej fáze k úpravám inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách 

Zdroj: www.statpedu.sk

 

PLÁNOVANIE
PLÁNY 2015/16Moja rodina19.5.2016
ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ
ĽUDIA V BLÍZKOM
A ŠIRŠOM OKOLÍ
- Rodina
*
Mama
*
2.5.2016
PROSOCIONÁLNE SPRÁVANIE
- Prosocionálne aktivity
Viem sa správať17.5.2016
JAZYK A KOMUNIKÁCIA
KONCEPT TLAČE....
- Abeceda
Budem školákom10.5.2016
UMENIE A KULTÚRA - HV
VOKÁLNE ČINNOSTI
- Zásobník: piesne pre
mamičku
*
Ja mám s ockom tajnosť
*
2.5.2016
KNIŽNICA
VZDELÁVANIE
- Metodiky
*
Človek a svet práce
Uplatnenie digitálnych technológii
*
7.5.2016
VZDELÁVANIE
- Odborné podklady
*
Kresba ako diagnostický nástroj
Inovatívne metódy
v prírodovednom vzdelávaní
Vzduch a voda
Projekt Fibonacci
Vesmír, príroda a my
Poznávanie prírody
*
21.5.2016
15.5.2016
14.5.2016
8.5.2016
8.5.2016
13.5.2016
VZDELÁVANIE
- Kontinuálne vzdelávanie
*
Autokorektívne didaktické prostriedky
S pirátom Fúzačom na cestách
Prírodovedná gramotnosť v mestskej MŠ
Príroda pre život
Námety na experimenty a pokusy
v edukácii
*
21.5.2016
19.5.2016
15.5.2016
14.5.2016
9.5.2016
ČLOVEK A SVET PRÁCE
MATERIÁLY A ICH VLASTNOSTI
- Spracovanie prírodných materiálov
*
*
Sviečkovanie
Vlnená loptička
Papierovanie
*
*
21.5.2016
17.5.2016
16.5.2016
ČLOVEK A PRÍRODA
PRÍRODNÉ JAVY
- Sila a pohyb
*
Materiály a auto
*
7.5.2016
PRÍRODNÉ JAVY
- Statická elektrina
*
A: Chodiaca plechovka, Vlasy dupkom,
Prítulný balón, Poskakujúci papier
*
9.5.2016
PRÍRODNÉ JAVY
- Voda a materiály
*
A: Ako pije kockový cukor, Voda na prechádzke, Olej a voda nie sú kamaráti
Výroba škrobu zo zemiakov, Naškrobené strašidielko, Šumiace vajce, Sopka
*
9.5.2016
PRÍRODNÉ JAVY
- Zvuk
*
Rozprávací špagátik, Môj hudobný nástroj, Zvuky zo špagáta
*
9.5.2016
PRÍRODNÉ JAVY
- Vyparovanie vody
*
A: Miznúca voda, Vodné kvety, Vodná lupa
*
9.5.2016
PRÍRODNÉ JAVY
- Vzduch
*
A: Veterná vrtuľka, Vzduch má silu, Papier sa vo vode nenamočí, Zohrievame vzduch
*
9.5.2016
PRÍRODNÉ JAVY
- Magnetizmus
*
Magnetické pole
*
13.5.2016
PRÍRODNÉ JAVY
Svetlo a tiene
*
Dúha
*
13.5.2016
RASTLINY
- Kvety
*
Keď ideš horou
*
10.5.2016
ČLOVEK
- Prevencia ochorenia
zubov
*
Staráme sa o zúbky
*
11.5.2016
MATEMATIKA
GEOMETRIA A MERANIE
- Geometrické tvary
*
Peťková úloha
*
5.5.2016
ČÍSLA A VZŤAHY
Čísla a určovanie počtu
*
Počítanie s trpaslíkmi
*
10.5.2016
ZDRAVIE A POHYB
ZDRAVIE A ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL
- Nebezpečné predmety a situácie
*
*
Prvá pomoc
*
*
23.5.2016
FOTOALBUM
OMAĽOVANKY
- 135 Kreslenie podľa predlohy
*
Základné a zmiešané farby 1 - 13
*
4.5.2016
PRACOVNÉ LISTY
- 43 Grafomotorika
*
Jarná víla 1 - 15
1-41Renčková
*
11.5.2016
6.5.2016
MATEMATIKA
- Body, čiary
*
Kytica pre mamu
*
6.5.2016
JAZYK A KOMUNIKÁCIA
- Riadené čítanie
*
Pytačky
*
7.5.2016
ZAHRAJME SA SPOLU
- 203 Spoločenské hry
*
Rátajko na lúke
*
11.5.2016

 


© 2011 Všetky práva vyhradené

Príspevky na stránkach sú zo zbierok admninistrátorky a prispievateliek. Sú určené k práci s deťmi. Publikovanie, zverejňovnie príspevkov na verejných sieťach a používanie príspevkov v oficiálnom styku je podmienené súhlasom autorky príspevku alebo komentára. Administrátorka nezodpovedá za obsah príspevkov a komentárov, ktoré na stránke publikujú prispievateľky. Ak sa v obsahu nájde obrázok, text alebo fotografia na ktorú máte autorské práva, upozornite administrátorku a tento obsah bude zmazaný. Ďakujem.